Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Propisi

Propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

Zakoni

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13153/1378/15)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)

Pravilnici

Pravilnik o gospodarenju građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15), 78/16, 116/17, 14/20)

       Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže ( NN 102/18)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13, 125/15, 90/1660/18, 72/18, 81/20)

Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15, 57/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/1286/13)

               Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15, 57/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/1286/13, 111/15 )

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13, 7/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20)

Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj elektroničkoj opremi (NN 131/13, 16/14)

Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07),

Pravilnik o znaku zaštite okoliša (NN 70/08, 81/11)

Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel (NN 110/14)

Uredbe

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)

Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (NN 77/14)

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/157/20)

Uredba o gospodarenju baterijama i akumulatorima (NN 105/15, 57/20)

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)

 

Programi i planovi

 Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN)

Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. - 2015. godine (NN)

  • Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007.-2015. godine (NN)

Program dodjela potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (NN)