HR

Sakupljanje

Otpadna ulja kao jedna od vrsta posebnih kategorija otpada moraju se odvojeno sakupljati i skladištiti u odgovarajuće spremnike odvojeno od ostalih vrsta otpada.

Spremnici za prihvat i sakupljanje otpadnih ulja moraju biti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj te moraju imati oznaku kategorije otpadnog ulja.

Sakupljanje otpadnih ulja obuhvaća prikupljanje (preuzimanje i prijevoz do skladišta sakupljača otpadnih ulja), razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih ulja do obrađivača otpadnih ulja.

Sakupljač je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja je, sukladno Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, odnosno ima ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom za postupak sakupljanja otpadnih ulja i ima sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja s ugovornim obrađivačem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili s Fondom.

Sakupljač otpadnih ulja je obvezan od posjednika otpadnih ulja preuzeti u cijelosti sva otpadna ulja iz Dodatka 21. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23), te ih u potpunosti predati obrađivaču otpadnih ulja uz prateći list sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, odnosno uz odgovarajući dokument o prekograničnom prometu otpadom.

 
Obrazac ISOMU (Izvješće sakupljača otpadnih mazivih ulja)
 
Sakupljači otpadnih ulja 7.11.2023.
 
Pojašnjenja i upute Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima - skupljači i oporabitelji - 2007.
 
Dodatak II Uputstvima za gospodarenje otpadnim uljima - skupljači i oporabitelji - 2011.