HR

Sanacija jame Sovjak

Jama Sovjak prirodna je krška vrtača smještena u blizini Rijeke, u općini Viškovo koja je od pedesetih godina prošlog stoljeća više od trideset godina korištena za odlaganje opasnog otpada. Procjenjuje se da je u jamu odloženo oko 250.000 m3 raznog otpada i to u vremenu kada nisu postojali odgovarajući propisi zaštite okoliša te je ta lokacija korištena bez primjene bilo kakvih tehničkih mjera zaštite okoliša i postojanja potrebne komunalne infrastrukture.

Tijekom prvih deset godina, lokalitet se koristio za odlaganje kiselog mulja nastalog kao otpadna tvar u proizvodnji maziva, motornih ulja i asfalta. Poslije, osim kiselog mulja, na lokalitetu su odlagane i druge vrste otpada: otpadni katran iz koksare, otpadna ulja i pogonskih ulja iz brodogradilišta,  ostaci iz spremnika nafte i naftnih derivata i dr. Procjenjuje se da se trenutno u jami nalazi do 152.000 m3 otpada.

Dosadašnje analize nisu pokazale nikakav utjecaj otpada iz jame Sovjak na izvore vode u susjednom priobalnom području jer sloj tvrdog katrana na dnu jame zapravo služi kao brtveni sloj (dosad istraženi uzorci sloja tvrdog katrana pokazuju svojstva slična asfaltu). Unatoč tome, u sklopu obveza izvođača radova svakako će se provesti i dodatna hidrogeološka istraživanja.  
 
Lokacija jame Sovjak je u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske iz 2005. godine i Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) identificirana kao crna točka. Sukladno strateškim i planskim dokumentima, država je ovlastila Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da provede sve aktivnosti potrebne za njenu sanaciju.Ukupna vrijednost projekta sanacije (sva četiri ugovora) je 390.791.535,00 kuna. 85% ukupnog iznosa bit će osigurano iz EU sredstava, a 15% će osigurati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nastavno na Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava Sanacija lokacije visokoonečićene opasnim otpadom – jama Sovjak u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (sadašnje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) donijelo je Odluku o financiranju kojom se projektu dodjeljuju EU sredstva u iznosu od 320.593.075,06 HRK. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 13. srpnja 2018. godine. 

Radove će izvoditi zajednica ponuditelja varaždinska tvrtka GK GRUPA d.o.o., slovenski EKOMO d.o.o. te IVICOM Consulting d.o.o. iz Zagreba. Također su temeljem provedenih postupaka nabave potpisani i ugovori za stručni nadzor (zajednica ponuditelja tvrtki EPTISA ADRIA d.o.o, In Stria d.o.o. i INVESTINŽENJERING), voditelja projekta (tvrtka Civil Engineering Consultancy d.o.o. iz Zadra) i usluge promidžbe i vidljivosti projekta (tvrtka Prospekt iz Rijeke). 


Izrađene su sve potrebne studije te program sanacije, a prihvaćeni koncept, oko kojeg se usuglasila i lokalna zajednica, obuhvaća: 
 1. vađenje plutajućih ugljikovodika, prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske,
 2. iskop taloga/mekog katrana, predobradu s gašenim vapnom, transport i spaljivanje/energetsku oporabu izvan Hrvatske,
 3. kontinuirano crpljenje otpadnih voda, predobradu/pročišćavanje sa separatorom ulja i masti i pješčanim filterima, završnu obradu kroz GAC filtere te ispuštanje u upojnu građevinu,
 4. donje brtvljenje, popunjavanje jame inertnim materijalom prirodnog porijekla i potom zatvaranje gornjim brtvenim slojem sa sustavom odvodnje oborinskih voda.
Studijom izvedivosti odabrano sanacijsko rješenje predviđa uklanjanje gornjih slojeva opasnog otpada iz jame sve do tvrdog katrana koji nije predviđen za uklanjanje - služi kao nepropusna barijera u donjem sloju jame. Nakon izvedenih radova, prostor jame vizualno će biti uklopljen u okolni teren na način da će se nasipom na jami i krajobraznim uređenjem postići blaga uzvisina nad bivšim prostorom jame. 
 
SLJEDEĆI KORACI
 • Pripremne radnje: projektiranje i ishođenje građevinskih dozvola te usklađivanje sa zahtjevima iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš
 • U okviru pripremnih radnji provesti će se hidrogeološki istražni radovi. Cilj tih radova je odrediti dubinu prodora opasnog otpada u krško podzemlje i moguće utjecaji na priobalne izvore te kako bi se definirala debljina pojedinih slojeva koji se uklanjaju i fizikalno kemijske karakteristike slojeva.
 • Sanacija: po dobivanju svih dozvola kreće se sa samom sanacijom 
 • Prva faza će trajati oko dvije godine i riječ je o vađenju mekog katrana
 • MJERE ZAŠTITE - predviđene su i propisane mjere za ublažavanje negativnih utjecaja kao što su stalni zaštitni sloj vode na površini jame, vodeni topovi i slično koji će ublažavati utjecaj tijekom radova, a dodatno će se kroz glavne projekte predvidjeti mjere zaštite i način njihova provođenja.
 • Uspostavit će se  dvije imisijske postaje za praćenje plinova kao i obavijesne ploče koje će informirati građane te web stranica sa svim potrebnim informacijama
 • Predviđeno trajanje radova na sanaciji je 54 mjeseca, tako da se sam završetak sanacije očekuje u drugoj polovini 2026. godine.


 


KORISNIK PROJEKTA: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Projekt obuhvaća čišćenje i zatvaranje jame Sovjak, čime će se ukloniti negativan utjecaj opasnog otpada na okolno stanovništvo i šire područje, doprinijeti postizanju pokazatelja iz OPKK 2014.-2020.; pomoći Hrvatskoj u ispunjavanju svojih obveza prema EU, te pridonijeti gospodarskom razvoju općine. Projektom će se ukloniti negativan utjecaj otpada na okoliš, formirat će se nova zelena površina i potencijalno povoljno stanište za pojedine biljne i životinjske vrste, u odnosu na sadašnje vizualno, ekološki i ambijentalno degradirano stanje lokacije. Prostor će poprimiti suburbani karakter, primjereniji okolnom području.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 377.168.323,60 kn. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85,00 %, odnosno dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 320.593.075,06 kn.

RAZDOBLJE PROVEDBE: 

Početak razdoblja provedbe projekta: 29.06.2018.; kraj razdoblja provedbe projekta: druga polovica 2026. godine.KONTAKT:  [email protected]

www.strukturnifondovi.hr

www.opzo-opkk.hr