HR

Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje

PREDMET NABAVE: Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje
 
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje dana 1.3.2022. postupak jednostavne nabave „Sanitarna oprema i sredstava za čišćenje“ u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EON RH) i na svojim internetskim stranicama.
 
Datum slanja na objavu:                       28.2.2022.
 
Evidencijski broj nabave:                       E-JN-7/2022
 
Procijenjena vrijednost nabave:             100.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                       8. ožujka 2022. do 13:00 sati
 

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6021355

 
Dokumentacija koja se objavljuje:
  • Poziv za dostavu ponuda
  • Obrazac 1 – Ponudbeni list
  • Obrazac 5 – Troškovnik
  • Prilog 1 - Specifikacija