HR

Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET Al/Fe i stakleni ambalažni otpadNova kategorija

Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena  dana 22.03.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i u Službenom listu EU dana 22.03.2020.
 
Datum slanja na objavu:                17.03.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:             2021/S 0F2-0010856
Broj objave u SL EU:                   2021/S 056-140946
 
Evidencijski broj nabave:               E-VV-3/2021
 
Procijenjena vrijednost nabave: 3.268.010,00 kn bez PDV-a
 
         
 
Rok za dostavu ponuda:               19.04.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi  u EOJN RH možete vidjeti: ovdje
Detalje o objavi  u SL EU možete vidjeti: ovdje