HR

Sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama

SUFINANCIRANJE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA NA OBITELJSKIM KUĆAMA 


U sklopu svojih programa kojima nastoji dekarbonizirati sektor stanovanja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potiče i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Poseban program sufinanciranja namijenjen je ugradnji fotonaponskih elektrana, sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije. Cilj je programa potaknuti što širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, što ima višestruke benefite - kako za korisnike, tako i za dosezanje nacionalnih ciljeva po pitanju udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji. 

Program vrijedan 12.425.000 eura je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%.

Za sufinanciranje se mogu prijaviti fizičke osobe - vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište.

Bespovratna sredstva su dostupna isključivo za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kreću se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane. 

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje, građani se trebaju prijaviti na objavljeni Javni poziv Fonda tako da na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) u zatvorenoj omotnici dostave svu propisanu dokumentaciju.

Javni poziv će za prijave biti otvoren do kraja godine ili trenutka iskorištenja predviđenih sredstava, a u slučaju bilo kakvih pitanja, na raspolaganju je e-mail [email protected].

Nastavak financiranja ugradnje sustava OIE predviđeno je i u 2024. godini, u sklopu Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 120 milijuna eura, za koji će Fond uskoro objaviti uvjete. Postotak sufinanciranja za ugradnju fotonaponskih elektrana će i dalje biti 50%, kao i u ovom pozivu.

JAVNI POZIV>