HR

Sustav za praćenje programa i projekata, naplata naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada

KLASA: 406-07/20-03/5

URBROJ: 563-10/77-20-7

Predmet nabave:

Sustav za praćenje programa i projekata, naplata naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 19.10.2020. i u Službenom listu EU dana 21.10.2020.

Datum slanja na objavu: 16.10.2020.

Broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0037661

Broj objave u SL EU: 2020/S 206-500701

Evidencijski broj nabave: E-VV-6/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 7.984.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 23.11.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti: ovdje .

Detalje o objavi u SL EU možete vidjeti: ovdje .

 


 

KLASA: 406-07/20-03/5

URBROJ: 563-10/77-20-15

Predmet nabave:

Sustav za praćenje programa i projekata, naplata naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama – ispravak postupka nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 19.11.2020. i u Službenom listu EU dana 20.11.2020.

Datum slanja na objavu: 16.11.2020.

Broj objave u EOJN RH: 2020/S F14-0041570

Broj objave u SL EU: 2020/S 227-557568

Evidencijski broj nabave: E-VV-6/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 7.984.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 27.11.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti: ovdje .

Detalje o objavi u SL EU možete vidjeti: ovdje.