HR

Tehnička pomoć za angažiranje vanjskih stručnjaka

PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI
 
Tehnička pomoć – angažiranje vanjskih stručnjaka
 
EV. BROJ: E-VV-11/2021/R1
31. prosinca 2021.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
 
Sukladno navedenom, dana 31. prosinca 2021. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske nacrt dokumentacije o nabavi koja između ostalog sadrži podatke o postupku nabave, uključujući :
  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i
  • troškovnik
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije, isključivo putem EOJN RH, dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, i to zaključno sa danom 07. siječnja 2022. godine. Istekom posljednjeg sata tog dana neće više biti moguće sudjelovanje u prethodnom savjetovanju.
 
Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u EOJN RH.