HR

Toneri i tinte

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 22.05.2019. objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu tonera i tinti.

Datum slanja na objavu:    21.05.2019.

Broj objave u EOJN RH: 2019/S 0F2-0020948                                             

Evidencijski broj nabave: E-MV-1/2019

Procijenjena vrijednost nabave: 310.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 11.06.2019. do 13:00 sati.

Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik::https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2817170

 
Toneri i tinte - Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije