HR

Upravni odbor

Upravni odbor upravlja Fondom u skladu s odredbama Zakona o Fondu, statuta Fonda i drugih općih akata Fonda te drugih zakona i propisa.

Statutom Fonda se utvrđuju djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti te način rada Upravnog odbora.

Upravni odbor ima predsjednika i šest članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske u Upravni odbor imenuje:
 • dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša,
 • jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove energetike,
 • jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove financija,
 • jednog predstavnika Hrvatske gospodarske komore,
 • jednog predstavnika Hrvatskog sabora
 • jednog predstavnika iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 14. siječnja 2021. imenovani su sljedeći članovi Upravnog odbora:
 • MARIO ŠILJEG, predsjednik Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (predstavnik ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša)
 • ANJA BAGARIĆ, članica (predstavnik/ca ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša),
 • IVAN TADIĆ, član (predstavnik/ca ministarstva nadležnog za poslove energetike),
 • INES ŠPIRIĆ, članica (predstavnica ministarstva nadležnog za poslove financija),
 • MIRO TOTGERGELI, član (predstavnik Hrvatskog sabora), 
 • LUKA BURILOVIĆ, član (predstavnik Hrvatske gospodarske komore) te
 • NEVEN VOĆA, član (predstavnik iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša).