HR

Usluga distribucije namjenskih vreća i sigurnosnih vezica

Usluga distribucije namjenskih vreća i sigurnosnih vezica
 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena dana 07.10.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
 
Datum slanja na objavu: 06.10.2021.
 
Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0035961
 
Evidencijski broj nabave: E-MV-19/2021/R3
 
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 1.490.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 29.10.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5543234