HR

Usluga distribucije namjenskih vreća i sigurnosnih vezica

KLASA: 406-07/20-01/9

URBROJ: 563-10/77-20-4

Predmet nabave:

Usluga distribucije namjenskih vreća i sigurnosnih vezica

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 28.10.2020.

Datum slanja na objavu:                27.10.2020.

Broj objave u EOJN RH:             2020/S 0F2-0038997

Evidencijski broj nabave:               E-MV-14/2020

Procijenjena vrijednost nabave:   996.800,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda:               17.11.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti: ovdje .