HR

Usluge čišćenja ureda

Predmet nabave: Usluge čišćenja ureda
 

 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 17. lipnja 2021.
 
 
Datum slanja na objavu:             16. lipnja 2021
 
Broj objave u EOJN RH:             2021/S 0F2-0022801
 
Evidencijski broj nabave:             E-MV-13/2021
 
Procijenjena vrijednost nabave:   500.000,00 kn bez PDV-a
 
 
Rok za dostavu ponuda:             12.07.2021. do 13:00 sati
 
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje