HR

Usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak

PREDMET NABAVE:

 

Usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak


EV. BROJ: E-VV-9/2021

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Sukladno navedenom, dana 16. travnja 2021. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dokumentaciju o nabavi koja između ostalog sadrži podatke o postupku nabave, uključujući:

-opis predmeta nabave,
-tehničke specifikacije, 
-kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
-kriterije za odabir ponude i troškovnik

Tijekom traiania prethodnoq savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije, isključivo putem EOJN RH, dostaviti naručiteliu svoje primiedbe i priiedloqe u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, i to zakliučno sa danom 26. travnja 2021. qodine. Istekom posljednjeg sata tog dana neće više biti moguće sudjelovanje u prethodnom savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.
Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 3.857.760,00 kn bez PDV-aDokumentacija o nabavi se sastoji od: