HR

Zaštita osobnih podataka

POLITIKA PRIVATNOSTI
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 

 OPĆA INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA, PRAVIMA ISPITANIKA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA ISPITANIKA


Na temelju Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018, dalje u tekstu: Zakon), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost usvojio je smjernice za uspostavu sukladnosti s uredbom.

Uredba utvrđuju pravila povezana sa zaštitom Ispitanika (fizička osoba) u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, štite se temeljna prava i slobode Ispitanika, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

Podaci o voditelju obrade osobnih podataka i kontakti Službenika za zaštitu podataka:

Voditelj obrade:                      
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost         
Radnička cesta 80      
10 000 Zagreb                
Tel.: +385 (1) 5391 800       
E-mail: [email protected]
Službenik za zaštitu podataka:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost         
Radnička cesta 80      
10 000 Zagreb                
Tel.: +385 (1) 6440 659
E-mail: [email protected]
 
Osobne podatke Ispitanika obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, u posebne, izričite i zakonite svrhe, vodeći brigu o obradi onih podataka koji su nužni u odnosu na svrhu obrade, točnosti tih podataka i njihovom razdoblju pohrane. Navedene podatke obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
 
PRAVA ISPITANIKA, NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA, RAZDOBLJE POHRANE PODNESENIH ZAHTJEVA ILI PRIGOVORA
 1. Pravo na pristup svojim osobnim podacima: Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: o svrsi obrade, vrsti / kategoriji obrađenih osobnih podataka uključujući i uvid u svoje podatke, o primateljima ili kategorijama obrađenih primatelja te o predviđenom razdoblju pohrane.
 2. Pravo na ispravak: Ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanja svojih osobnih podataka ako podaci nisu točni, potpuni i ažurni.
 3. Pravo na brisanje (pravo na zaborav): Ispitanik ima pravo tražiti brisanje svojih osobnih  podataka ako je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta.
Pravo na ograničenje obrade: 
 • osobni podaci Ispitanika više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje su prikupljeni ili obrađivani;
 • Ispitanik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • Ispitanik je uložio prigovor na obradu svojih osobnih podataka te voditelj obrade nema jače legitimne razloge za obradu;
 • Osobni podaci Ispitanika nezakonito su obrađeni;
 • Osobni podaci Ispitanika moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade;
 • Osobni podaci Ispitanika prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.
Osobni podaci Ispitanika neće se obrisati u sljedećim slučajevima:
 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s čl. 89. st. 1. Uredbe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade;
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. 
 1. Ispitanik ima pravo ishoditi ograničenje obrade ako: osporava  njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivi se njihovom brisanju, ako se podaci moraju čuvati radi ostvarivanja ili obrane njegovih pravnih zahtjeva, ako je uložio prigovor na obradu svojih osobnih podataka.
 2. Pravo na prenosivost podataka: Ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje je prethodno pružio voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.
 3. Pravo na prigovor: Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega: 
 • kada se zakonitost obrade temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, odnosno, kada se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na navedenim zakonitostima obrade. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • kada se osobni podaci Ispitanika obrađuju za potrebe izravnog marketinga  što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. U tom slučaju osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.
 1. Automatizirane odluke: Ispitanik ima pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila odnosno Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila bez ikakve ljudske intervencije.
Ispitanik ima pravo naknadno, u svakom trenutku, povući prethodno danu privolu koju je dao za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više svrha, uz napomenu kako povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Valjanim povlačenjem privole, voditelj obrade će prestati dalje obrađivati i obrisati osobne podatke Ispitanika koji su se temeljili na privoli uz pretpostavku kako ne postoji druga svrha i zakonitost obrade koja opravdava daljnje zadržavanje tih podataka.

Ispitaniku skrećemo posebnu pozornost na pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka kada se zakonitost obrade temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, odnosno, kada se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane, sve to uključujući izradu profila koja se temelji na navedenim zakonitostima obrade.

Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnog zahtjeva.
Ispitanik ostvaruje svoja prava, podnošenjem zahtjeva ili prigovora: pisanim putem ili osobnom dostavom istih na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Službenik za zaštitu podataka, s naznakom na omotnici “Osobni podaci“ ili elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected].
 
Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava Ispitanika ili podnošenje prigovora mogu se preuzeti na ovoj web stranici u kategoriji Zaštita osobnih podataka (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje), u sjedištu voditelja obrade.

Podnošenje i ispunjenje zahtjeva ili prigovora ne podliježe plaćanju naknade.

Zahtjev odnosno prigovor treba sadržavati točne osobne podatke podnositelja te potpune, jasne i točne razloge za ostvarivanja prava Ispitanika. Voditelj obrade može tražiti pružanje dodatnih informacija od Ispitanika koji podnese zahtjev ili prigovor, što može uključivati i podatke za potvrđivanje identiteta Ispitanika kao što je preslika službenog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola). U slučaju kada Ispitanik dostavlja presliku službenog identifikacijskog dokumenta, preslika treba sadržavati jasno: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili za strane državljane nacionalni ID broj, prebivalište (ulica i broj te mjesto), broj dokumenta i datum važenja dokumenta. Svi drugi podaci koji se nalaze na preslici identifikacijskog dokumenta, kao što su datum rođenja, fotografija i dr. treba odgovarajuće zaštititi (zatamniti).
Obrada podataka s preslike službenog identifikacijskog dokumenta strogo je ograničena od strane voditelja obrade i koristit će se samo u svrhu potvrde identiteta i zaštite podataka Ispitanika radi sprječavanja prijevara (npr. lažni identitet, zlouporaba osobnih podataka i sl.) te se isti podaci neće pohranjivati duže nego što je potrebno za tu svrhu.
 
U slučaju nemogućnosti utvrđivanja identiteta Ispitanika, voditelj obrade ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ili prigovoru kao i u slučaju kada su isti očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihove učestalosti.

Voditelj obrade odgovorit će Ispitaniku u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora uz napomenu kako se taj rok može, prema potrebi, produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj istih. Voditelj obrade obavijestit će Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora, zajedno s razlozima odgađanja davanja odgovora.

Za podnošenje odgovarajućih zahtjeva u vezi s pravima Ispitanika, podnošenje prigovora ili bilo kakve informacije iz područja zaštite osobnih podataka, Ispitaniku je na raspolaganju službenik za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedene kontakt podatke.

Ispitanik, ako smatra da mu je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe i Zakona ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava,  nadzornom tijelu, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: [email protected]

Predlaže se Ispitaniku prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava AZOP-u, kontaktirati službenika za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

Razdoblje pohrane osobnih podataka Ispitanika u vezi s zahtjevom ili prigovorom je 1 godina od isteka godine u kojem su isti valjano podneseni, uz napomenu kako će i nakon razdoblja pohrane, sukladno aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, voditelj obrade imati informaciju o podnesenom  zahtjevu ili prigovoru. Ako su osobni podaci iz zahtjeva ili prigovora dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od zakonom ili drugim aktom propisanog roka čuvanja, sve do konačnog završetka postupka, a nakon toga izbrisati.

Dokumenti za preuzimanje: Više informacija o zaštiti osobnih podataka i nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećim poveznicama: Službenik za zaštitu osobnih podataka imenovan je temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
 • informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679  te drugim odredbama Unije i  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine“, br.  42/18);
 • prati poštivanje Uredbe (EU) 2016/679  te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
 • pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka;
 • djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.