HR

Obrada

Obrada je postupak oporabe ili zbrinjavanja, a uključuje i pripremu prije oporabe ili zbrinjavanja, dok je oporaba svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u postrojenju ili u širem gospodarskom smislu.
 
Obradu otpadnih guma u Republici Hrvatskoj obavlja obrađivač koji je na temelju ovlaštenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s Fondom sklopio ugovor o obavljanju usluge obrade otpadnih guma.
 
Obrađivač je obvezan sve preuzete otpadne gume oporabiti ili u slučaju iz članka 13. stavka 4.Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama izvesti na obradu uz prethodnu suglasnost Fonda.
 
Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču, preuzeti od sakupljača sve sakupljene otpadne gume te ih oporabiti sukladno Pravilniku i Zakonu.   
 
Oporaba otpadnih guma mora se obavljati uz primjenu najbolje raspoloživih tehnika.

 
Popis oporabitelja otpadnih guma - 3.10.2022.
 
Obrazac - IOOG (Izvješće oporabitelja otpadnih guma)