HR
ePrijave

Naknade za posebne kategorije otpada

 • Tko je obveznik plaćanja naknada za posebne kategorije otpada?
 • Obveznici plaćanja naknada za posebne kategorije otpada su proizvođači proizvoda. sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi i uvozi odnosno stavlja na tržište proizvode i/ili uređaje i/ili opremu. Stavljanje na tržište je svaki postupak proizvođača proizvoda kojim određeni proizvod čini dostupan kupcu, neovisno o načinu prodaje na teritoriju Republike Hrvatske.
 • Pitanja naših obveznika
 • P: Ja nisam proizvođač, ja uvozim ili unosim ...
  Pod pojmom proizvođača smatra se i uvoznik, unosnik i proizvođač u RH.

  P: Uvezli smo EE opremu za rad, ali samo za potrebe tvrtke.
  Pod pojmom proizvođač smatra se uvoznik /unosnik /proizvođač EE opreme te je isti dužan prijaviti uvoz/unos/proizvodnju EE opreme te platiti naknadu neovisno o tome je li ista uvezena na područje RH za vlastite potrebe, daljnju prodaju, dobivena kao donacija ili promo materijal jer će se ista zbrinuti na području RH.

  P: Ja ne uvozim otpad, zašto moram prijaviti i platiti naknadu?
  Naknada gospodarenja EE otpadom je novčani iznos koji plaćaju proizvođači EE opreme u svrhu pokrivanja troškova odvojenog sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

  P: Uvezli smo, ali smo dalje prodali...
  Proizvođač EE opreme, odnosno uvoznik / unosnik dužan je prijaviti uvoz /unos EE opreme i platiti naknadu gospodarenja.

  P: Proizvod koji ja uvozim/unosim ne spada u nijednu od ovih kategorija.
  U prilogu Pravilnika o gospodarenju otpadnom EE opremom u Dodatku 2. nalazi se necjeloviti popis vrsta proizvoda koji pripadaju kategorijama EE opreme , pa je proizvod potrebno razvrstati sukladno navedenim karakteristikama pojedinih proizvoda.

  P: Moj proizvod nije kućanski uređaj, uvozim klima komore?
  Sukladno Dodatku 2. (necjeloviti popis vrsta proizvoda koji pripadaju kategorijama EE opreme) Pravilnika o gospodarenju otpadnom EE opremom, klima komore spadaju pod kategoriju Veliki kućanski uređaji.

  P: Uvozimo velike strojeve, koji teže preko 500 kg, jesmo li dužni plaćati?
  U skladu s Pravilnikom, naknada za gospodarenje EE otpadom plaća se i na električne i elektroničke alate osim velikih nepokretnih industrijskih alata. Uvjeti kojima određeni uređaj ili oprema mora zadovoljiti da bi se kategorizirao kao veliki nepokretni industrijski alat jesu:

  da udovoljava definiciji EE opreme,
  da nije dostupan u maloprodaji za kućanstva,
  da je namijenjen isključivo za uporabu u industrijskoj proizvodnji,
  da je smješten u industrijskom pogonu na određenoj lokaciji namijenjenoj industrijskoj proizvodnji,
  da je instaliran od strane profesionalca.

  Kod uvoza i/ili unosa i/ili proizvodnje velikih nepokretnih industrijskih alata, nema obveze plaćanja naknade gospodarenja EE otpadom i to neovisno uvoze li se za vlastite potrebe ili za potrebe drugog, ali se uvoz/unos  i/ili proizvodnja istih mora prijaviti Fondu na propisanom obrascu uz dostavu kopije MRN-a/ računa i uz obaveznu napomenu da se radi o velikom nepokretnom industrijskom alatu.
  Isto tako, proizvođači i uvoznici/unosnici koji uvoze/unose i/ili proizvode EE opremu čija pojedinačna težina premašuje 500 kg  u Izvješće IU/PEEO  upisuju podatke o punoj težini EE uređaja te prilažu specifikaciju o težini predmetne EE opreme i broju komada zajedno s preslikom MRN-a / računa. Prilikom obračuna naknade obračunava se umnožak mase od 500 kg  po komadu i iznosa jedinične naknade.
  Glede EE opreme koja ne podliježe obvezi plaćanja naknade gospodarenja EE otpadom, obveza plaćanja naknade nastaje ukoliko se uvoze i/ili unose i/ili proizvode rezervni dijelovi za istu, a koji udovoljavaju definiciji EE opreme. Dakle, rezervni dijelovi koji udovoljavaju definiciji EE opreme potpadaju pod obvezu plaćanja naknade gospodarenja EE otpadom

  P: Uvozim električno vozilo, u koju kategoriju to spada?
  Za električna vozila kategorizirana kao  M1 ili N1 vozila  i  vozila s tri kotača plaća se naknada gospodarenja otpadnim vozilima i gumama. Ostala električna vozila (koja ne spadaju pod prije navedene kategorije vozila ) prijavljuju se kao EE oprema pod kategoriju 6. Električni i elektronički alati- Ostali električni i elektronički alati i oprema za prevoženje i prenošenje tereta i osoba.

  P: Cijeli uređaj teži 60 kg, a samo 10 dkg odnosi se na EE opremu, moram li prijaviti cijelu neto težinu uređaja?
  Naknada gospodarenja otpadnom EE opremom plaća se na neto težinu cijelog uređaja, neovisno o njegovom udjelu EE opremom.

  P: Plaćam li naknadu i na bateriju, koja je sastavni dio uređaja?
  Ako se baterija u trenutku uvoza/unosa EE opreme nalazila u sklopu uređaja/opreme, ista se plaća u sklopu nakade gospodarenja EE opremom jer se naknada plaća na neto težinu cijelog uređaja pa tako i baterije. Ako se baterija uveze kao samostalan proizvod, van EE opreme, istu je potrebno prijaviti na obrascu OBA1 te platiti naknadu gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima.

  P: Tvrtka smo koja uvozi dijelove te od istih proizvodimo proizvode u Hrvatskoj. Što smo dužni prijaviti i platiti?
  Prilikom uvoza/unosa dijelova koji odgovaraju definicije EE opreme, iste je potrebno prijaviti na obrascu IU/PEEO kao uvoznik/unosnik. Prodajom proizvoda na području Hrvatske u koji su ugrađeni dijelovi koji su uvezeni/uneseni potrebno je prijaviti kao proizvođač u trenutku prodaje ali samo razliku u odnosu konačne težine proizvoda i dijelova na koje je plaćena naknada.

  P: Ja sam mali proizvođač, nemam ja što prijaviti.
  Pod pojmom „mali proizvođač“ misli se na pravnu ili fizičku osoba –obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području RH proizvode pakirane u ambalažu u količinama manjim od onih propisanih Pravilnikom:

  300 kg ambalaže od stakla
  100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom
  50 kg ambalaže od metala
  50 kg ambalaže od plastike
  50 kg ambalaže od drva
  50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala 

  „Mali proizvođač“  podliježe obvezi plaćanja naknada samo ako stavlja na tržište na području RH pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade (bez obzira na količinu koju stavlja na tržište) – plaća povratnu naknadu.
  Obvezni su najkasnije do 01.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu do uspostave Registra u Fond dostaviti podatke putem obrasca AO10.

  P: Što sve trebam platiti za boce, ako proizvodim vino?
  Prije dostave propisanih obrazaca za obračun naknade, potrebno je utvrditi imate li jednokratnu ambalažu ili povratnu (višekratnu) ambalažu. Jednokratnu ambalažu potrebno je označiti sukladno propisima Pravilnika te dostaviti popunjeni Prilog XII Pravilnika.
  Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom plaća se na primarnu, sekundarnu i tercijarnu ambalažu.
  Ako je vaša boca jednokratna ambalaža potrebno je popuniti obrazac AO10, ako je vaša boca višekratna ambalaža potrebno je dostaviti obrazac AO3.
  Kako popuniti obrazac AO10 - UPUTE.
  Temeljem dostavljenih popunjenih i ovjerenih obrazaca, Fond ispostavlja Rješenje temeljem kojeg plaćate naknadu.
  Proizvođač prijavljuje podatke o prodanim vinima i ambalaži na područje RH. Na proizvode namijenjene izvozu ne plaćaju se naknade.

  P: Svoje proizvode prodajem trgovačkom lancu, koji oni dalje prodaju pod njihovom markom, jesu li oni obveznici plaćanja?
  Potrebno je definirati da li trgovačkom lancu prodajete uslugu punjenja ili cjelokupan proizvod u ambalaži. Ako imate uslugu punjenja tada je obveznik plaćanja taj trgovački lanac za koji punite svoj proizvod. Ako trgovačkom lancu prodajte cjelokupan proizvod u ambalaži ( bez obzira na etiketu pod kojom se prodaje) vi ste dužni prijaviti i platiti naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom.

  P: Kutije i boce kupujem u RH i za to ne plaćam naknadu.
  Proizvođač kutija i boca je ambalažer te isti plaća naknadu samo na ambalažu u kojoj dostavi svoje proizvode (kutije, boce) svom kupcu, dok ste vi dužni prijaviti i platiti naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom kada svoj proizvod stavite u tu kutiju ili bocu jer tada ista postaje ambalaža.

  P: Imam povratne boce, kako plaćam povratnu naknadu?
  Postoji razlika između povratne naknade i povratne ambalaže.
  Povratna naknada  je novčani iznos koji plaćaju proizvođači kao stimulativnu mjeru kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade.
  Povratna ambalaža (višekratna)  je ona ambalaža koja se, nakon što se isprazni, ponovno uporabljuje u istu svrhu i čiju višekratnu uporabu osigurava proizvođač sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način.
  Za jednokratnu bocu koja spada u sustav povratne naknade što znači da je piće pakirano u volumenu većem od 0,2 l (PET, staklo, limenke Fe i limenke Al) plaća se uz naknadu gospodarenja po težini i jedinici i povratna naknada.
  Za povratne boce kažemo da su kaucijske boce, odnosno boce za koje morate imati sustav kaucije ili na neki drugi način. Plaća se naknada gospodarenja po težini samo kod prvog stavljanja na područje RH, ali ste obavezni voditi evidenciju o bocama i u svakom trenutku znati koliko boca imate na području RH, na koliko ste platili naknadu Fondu.

  P: Proizvodim plastične vrećice, koliku naknadu trebam platiti?
  Kao proizvođač plastičnih vrećica na području Hrvatske vi ste ambalažer te ne plaćate naknadu na plastične vrećice jer je to vaš proizvod, ali morate prijaviti i platiti naknadu na ambalažu u kojoj prodajete (transportirate) te iste vrećice svojim kupcima.

  P: Plaćamo li povratnu naknadu ako smo pića uvezli, ali još nismo prodali?
  Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom plaća se odmah po uvozu/unosu neovisno o tome da li je ista prodana ili ne.

  P: Dio asortimana (vina) uvozimo, dok dio proizvodimo Hrvatskoj. Koje su naše obveze?
  Kao uvoznik/unosnik vina dužni ste dostaviti podatke na propisanim obrascima kao uvoznik/unosnik i to za sva vina koja uvezete/unesete.
  Isto tako kao proizvođač vina u Hrvatskoj dužni ste dostaviti podatke i na zasebnom obrascu kao proizvođač u RH.
  Potrebno je voditi računa da li su pića pakirana u jednokratnu ambalažu ili višekratnu ambalažu zbog obrasca na kojem se dostavljaju podaci.

  P: Uvozimo badem u vrećama od 50 kg te u Hrvatskoj taj isti badem pakiramo u vrećicama po 200 grama. Što je naša obveza?
  Kao uvoznik/unosnik badema dužni ste dostaviti podatke na obrascu AO10 kao uvoznik/unosnik i to za svu uvezenu ambalažu ( vreće u kojima ste uvezli bademe kao i ostalu ambalažu ako su vreće bile pakirane u kutije ili na paletama). 
  Isto tako, kao proizvođač badema u Hrvatskoj dužni ste dostaviti podatke i na zasebnom obrascu kao proizvođač u RH. Pri tome plaćate naknadu na vrećice od 200 grama i ostalu ambalažu u kojima dostavljate iste poput kartonskih kutija, folija, paleta i sl.