EN

Usluga izrade cjelovitih komunikacijskih rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promoviranje energetske učinkovitosti u VSZ - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupak nabave: Usluga izrade cjelovitih komunikacijskih rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promoviranje energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Sukladno navedenom, dana 21. lipnja 2017. naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim Internet stranicama objavljuje Nacrt dokumentacije o nabavi, Uputu za provedbu edukativne i komunikacijske kampanje za energetsku obnovu višestambenih zgrada te troškovnike za svaku od grupa predmeta nabave.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, prijedloge i mišljenja i dr dostaviti na e-mail adresu: nabava@fzoeu.hr, zaključeno do 27. lipnja 2017. u 23:59h.

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti na svojoj Internet stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave:    E-VV-5/2017/R1

Procijenjena vrijednost nabave:   2.704.000,00 kn bez PDV-a (ukupno za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3 predmeta nabave)

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 
DON - Usluga izrade cjelovitih komunikacijskih rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promoviranje energetske učinkovitosti u VSZ
 
Uputa za provedbu edukativne i komunikacijske kampanje za energetsku obnovu višestambenih zgrada
 
Troškovnik 1 - za Grupu 1 predmeta nabave
 
Troškovnik 2 - za Grupu 2 predmeta nabave
 
Troškovnik 3 - za Grupu 3 predmeta nabave