EN

Tehnička pomoć – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – Samostalnu službu

Postupak nabave: Tehnička pomoć – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – Samostalnu službu

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana

Sukladno navedenom, dana 11. travnja 2017 naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim Internet stranicama objavljuje Nacrt dokumentacije o nabavi, ESPD obrazac, Projektni zadatak Troškovnik.

 Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, prijedloge i mišljenja i dr dostaviti na e-mail adresu: nabava@fzoeu.hr ., zaključeno do 20. travnja 2017.

 Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresirnaih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti na svojoj Internet stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

 Evidencijski broj nabave:                           E-VV-2/2017

 Procijenjena vrijednost nabave:               5.000.000,00 kn bez PDV-a

 Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD
  • Troškovnik
  • Projektni zadatak
 
Izvješće o prethodnom savjetovanju -Tehnička pomoć za PT2- 2017
 
DON NACRT- Tehnička pomoć za PT2- 2017
 
ESPD - Obrazac 1.
 
Troškovnik - Obrazac 2. -Tehnička pomoć za PT2- 2017
 
Projektni zadatak (Prilog 1.) - Tehnička pomoć za PT2- 2017