EN

Telekomunikacijske usluge-prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupak nabave: Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je može prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana

Sukladno navedenom, dana 7. travnja 2017 naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim Internet stranicama objavljuje Nacrt dokumentacije o nabavi, ESPD obrazac i Troškovnik.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, prijedloge i mišljenja i dr dostaviti na e-mail adresu: nabava@fzoeu.hr ., zaključeno do 12. travnja 2017.

 Evidencijski broj nabave:                           E-MV-5/2017

Procijenjena vrijednost nabave:               800.000,00 kn bez PDV-a

 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS u odnosu na nacrt dokumentacije o nabavi- fiksna telefonija 2017.
 
DON - Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj mreži- 2017
 
ESPD-obrazac 1
 
Troškovnik - Fiksna telefonija 2017