EN

Javna govorna usluga mobilne telefonije

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj može prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupak nabave: Javna govorna usluga mobilne telefonije

Sukladno navedenom, dana 26. rujna 2017. godine naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim internetskim stranicama objavljuje podatke o postupku nabave:

-Nacrt dokumentacije o nabavi,

-ESPD obrazac i

-Troškovnik.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, prijedloge i mišljenja dostaviti na e-mail adresu: nabava@fzoeu.hr, zaključno do 2. listopada 2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-4/2017

Procijenjena vrijednost nabave:               600.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

-Nacrt dokumentacije o nabavi,

-ESPD obrazac i

-Troškovnik.

Zagreb, 26. rujna 2017. godine

 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS u odnosu na nacrt dokumentacije o nabavi- mobilna telefonija 2017.
 
NACRT-DON - javna govorna usluga mobilne telefonije- 2017
 
ESPD-obrazac 1
 
Troškovnik-mobilna telefonija 2017