HR

Otpadna vozila

Sustav gospodarenja otpadnim vozilima uspostavljen je 2007. godine.

Otpadno vozilo je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti i drugih uzroka posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Zbog mogućnosti nekontroliranoga ispusta tekućina predstavljaju opasnost za okoliš te zahtijevaju posebnu brigu prilikom gospodarenja otpadnim vozilima.

Gospodarenje otpadnim vozilima i njihovim dijelovima je skup mjera koje obuhvaćaju sakupljanje, obradu, ponovnu uporabu dijelova otpadnih vozila, oporabu otpadnih vozila i zbrinjavanje novonastalog otpada koji se ne može oporabiti.

Posjednik otpadnog vozila obvezan je otpadno vozilo predati sakupljaču, po mogućnosti u cijelosti, i to na skladištu sakupljača ili pozivom sakupljača na lokaciju gdje se otpadno vozilo nalazi.

Cjelovito otpadno vozilo je otpadno vozilo koje obavezno ima motor (glavu motora, blok motora i karter) i karoseriju (školjku, poklopac motora, poklopac prtljažnika i sva vrata). Otpadno vozilo koje nema sve dijelove cjelovitog otpadnog vozila smatra se necjelovitim otpadnim vozilom.

Kategorije motornih vozila koje se preuzimaju sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda ("Narodne novine" 124/23) su:

 • kategorija M1, motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše osam sjedala,

 • kategorija N1, motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od  3,5 tone i

 • vozila na tri kotača kako je propisano Uredbom (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (Tekst značajan za EGP) (SL L 60, 2. 3. 2013.), ali isključujući motorne tricikle.
   

Obavijest posjednicima otpadnih vozila

Zahtjev za izdavanjem Potvrde o provjeri registriranosti vozila u RH (studeni 2023)
 

 • Sakupljanje
 • ​Obrađivač otpadnih vozila koji je sklopio Ugovor o obavljanju poslova obrade otpadnih vozila s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Ovlaštenja, te raspolaže sakupljačkom mrežom za sakupljanje otpadnih vozila na području Republike Hrvatske.

  Sakupljačka mreža obrađivača otpadnih vozila CE-ZA-R d.o.o. na području Republike Hrvatske 18.05.2023.

  Sakupljač je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih vozila.

  Sakupljač je obvezan od posjednika preuzeti otpadno vozilo te dijelove i materijale nastale održavanjem vozila. Sakupljač je obvezan sva sakupljena otpadna vozila te dijelove i materijale vozila, u stanju u kojem su preuzeta od posjednika, predati obrađivaču uz prateći list sukladno posebnom propisu.

  Uputa o načinu obračuna i isplate nadoknade posjedniku otpadnog vozila u sustavu kojim upravlja Fond 2.11.2023.
   

  Obrazac OV2 (Zapisnik komunalnog redara) 2.11.2023.

  Obrazac OV3 (Izvješće sakupljača o sakupljenim otpadnim vozilima) 2.11.2023.

  Obrazac OV4 (Izvješće sakupljača o sakupljenim otpadnim dijelovima i materijalima vozila) 2.11.2023.
 • Obrada
 • Obradu otpadnih vozila u Republici Hrvatskoj obavlja pravna i fizička osoba - obrtnik koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu otpadnih vozila sukladno Zakonu, i koja je temeljem ovlaštenja Ministarstva sklopila ugovor s Fondom (u daljnjem tekstu: obrađivač).

  Obrađivač je obvezan preuzeti od sakupljača sva sakupljena otpadna vozila uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču te ih obraditi sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda ("Narodne novine" 124/23). Obrađivač obvezno mora imati građevinu za skladištenje i obradu otpadnih vozila u skladu sa Zakonom i posebnim propisom.

  Obrađivač je obvezan obradu otpadnih vozila obavljati pod sljedećim uvjetima:

  • mjesto za obradu mora biti opremljeno nepropusnom podlogom, uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom te sredstvima za odmašćivanje,
  • odstranjeni rezervni dijelovi moraju se odvojeno skladištiti, a dijelovi onečišćeni uljem moraju se skladištiti na nepropusnoj površini,
  • baterije i akumulatori (starteri), filtri i kondenzatori koji sadrži PCB/PCT i ostali opasni i neopasni otpad koji nastaje obradom otpadnih vozila mora se skladištiti u prikladnim posudama/spremnicima,
  • tekućine iz otpadnih vozila: gorivo, motorno ulje, ulje mjenjača, ulje prijenosnog sustava, ulje hidrauličkih sustava, radna tvar u rashladnim uređajima, antifriz, tekućine kočnica, kiseline iz baterija i akumulatora (startera), radna tvar u klimatizacijskim uređajima i sve druge tekućine i opasne tvari koje su sadržane u otpadnom vozilu, moraju se skladištiti u prikladnim spremnicima,
  • mjesto za obradu mora raspolagati opremom za obradu otpadnih voda uključujući i kišnicu, prikladnim skladištem za iskorištene gume, mjerama za sprječavanje prekomjernog gomilanja na skladištu i sustavom za zaštitu od požara u skladu s posebnim propisima.

  Obrađivač je obvezan osigurati da se iz otpadnog vozila bez oštećenja izdvoje i skladište sastavni dijelovi koji sadrže tekućine, dijelovi otpadnog vozila koji se mogu ponovno uporabiti te rezervni dijelovi.

  Obrađivač mora po preuzimanju otpadnog vozila odmah iz otpadnog vozila ukloniti akumulator, ukloniti ili neutralizirati potencijalno eksplozivne sastavne dijelove i spremnik tekućeg plina ako je ugrađen u otpadno vozilo.

   
  Iz otpadnog vozila mora se izdvojiti i odvojeno sakupiti sljedeće:

  • motorno ulje,
  • ulje prijenosnika,
  • ulje u mjenjaču, ulje u diferencijalu,
  • hidraulično ulje (npr. servomehanizam)
  • gorivo (uključujući tekući plin)
  • radna tvar u rashladnim uređajima,
  • tekućinu u kočnicama,
  • ulje u amortizeru,
  • radna tvar u klimatizacijskim uređajima (FCKW)
  • dijelove u kojima se nalazi živa,
  • sastavne dijelove koji sadrže azbest.

  Obrađivač je obvezan prije obrade u stroju za usitnjavanje, drobljenje ili prešanje obvezno izdvojiti:

  • katalitički konverter,
  • sva stakla,
  • gume,
  • velike dijelove izrađene od plastičnih materijala (branici, instrument ploče, spremnici za tekućine itd.) koje nakon usitnjavanja i drobljenja ne bi bilo moguće odvojiti kako bi se poticala njihova materijalna oporaba i recikliranje.
  • metalne dijelove koji sadrže bakar, aluminij i magnezij, ako nije osigurano njihovo izdvajanje i odvajanje nakon usitnjavanja.

  Oporaba otpadnih vozila i dijelova nastalih obradom otpadnih vozila mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika pri čemu prvenstvo ima materijalna oporaba.

   
  Popis obrađivača otpadnih vozila
   
  Obrazac OV5 (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda o preuzetim otpadnim vozilima) 2.11.2023.

  Obrazac OV6 (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda o preuzetim otpadnim dijelovima i materijalima vozila) 2.11.2023.

  Obrazac OV7 (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda o izvezenim količinama neobrađenih otpadnih vozila iili vrsti otpada nastalih obradom otpadnih vozila) 2.11.2023.

  Obrazac OV8 (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda otpadnih vozila) 2.11.2023.

  Obrazac OV9 (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda o rastavljanju, obradi, ponovnoj uporabi, recikliranju i oporabi otpadnih vozila koja nastaju u Republici Hrvatskoj) 2.11.2023.
 • Ciljevi
 • U gospodarenju otpadnim vozilima mora se osigurati da:

  • stopa ponovne uporabe i oporabe za sva otpadna vozila predana na obradu tijekom godine iznosi najmanje 95% prosječne mase na obradu predanog otpadnog vozila, odnosno
  • stopa ponovne uporabe i recikliranja za sva otpadna vozila predana na obradu tijekom godine iznosi najmanje 85% prosječne mase na obradu predanog otpadnog vozila
 • Naknade
 • Naknada gospodarenja otpadnim vozilima je novčani iznos koji plaćaju proizvođači vozila i fizičke osobe - građani prilikom stavljanja istih na tržište u iznosu od 0,08 €/kg.

  Naknadom gospodarenja otpadnim vozilima koja je uplaćena u FZOEU pokrivaju se troškovi sakupljanja, privremenog skladištenja, prijevoza otpadnih vozila i naknade za predaju otpadnih vozila na obradu u sustavu kojim upravlja Fond.

  Sakupljač otpadnih vozila ima pravo na naknadu s uključenim PDV-om:

  • 0,06 €/kg za preuzete količine otpadnih vozila na lokaciji posjednika
  • 0,01991 €/kg za pokrivanje troškova preuzimanja i privremenog  skladištenja otpadnih vozila
  • 0,01991 €/kg za pokrivanje troškova prijevoza otpadnih vozila od skladišta sakupljača do obrađivača
  • 0,11 €/km po toni prevezenih otpadnih vozila za prijevoz od skladišta sakupljača do obrađivača ako je udaljenost veća od 150 km.

   

  Posjednik cjelovitog otpadnog vozila prilikom predaje otpadnog vozila sakupljaču otpadnih vozila, ima pravo na nadoknadu koju mu isplaćuje sakupljač na temelju vaganjem utvrđene mase predanog otpadnog vozila na skladištu sakupljača, a koja ne može biti veća od mase vozila iskazane u prometnoj dozvoli u iznosu od 0,13 €/kg, odnosno 0,07 €/kg ukoliko posjednik predaje otpadno vozilo koje je necjelovito.

 • Propisi
  • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15
  • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
  • Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/1590/1660/1872/1881/20)
  • Odluka o izmjenama naknada u gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/1557/20)