HR

Otpadne baterije i akumulatori

Sustav gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima uspostavljen je 2007. godine.

Cilj sustava gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima je osiguravanje odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora u najvećoj mogućoj mjeri, kako bi se smanjilo odlaganje otpadnih baterija i akumulatora kao miješanog komunalnog otpada i postigle visoke stope recikliranja svih otpadnih baterija i akumulatora te istovremeno smanjio negativan učinak na okoliš kojeg uzrokuju baterije i akumulatori.

U Republici Hrvatskoj gospodarenje otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima organizira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23).

Baterija ili akumulator je svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije i koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih članaka (koje nisu namijenjene ponovnom punjenju) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih članaka (koje su namijenjene ponovnom punjenju).

Vrste baterija ili akumulatora su:

 • prijenosne baterije i akumulatori
 • industrijske baterije i akumulatori i
 • automobilske baterije i akumulatori (starteri).


Većina otpadnih baterija klasificira se kao opasni otpad, jer sadrže opasne tvari, posebno živu, olovo, kadmij, a mogu također sadržavati nikal, cink, bakar, mangan, litij, koje ih također čine rizičnima za okoliš. Iako su opasan otpad, baterije i akumulatori su vrijedni izvori sekundarnih sirovina.

U opasni otpad uvrštavaju se olovne baterije, nikal-kadmij baterije, baterije sa živom te odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora.

Otpadnu bateriju ili akumulator nije dopušteno:

 • odbaciti u miješani komunalni otpad
 • odbaciti niti miješati s drugom vrstom otpada i
 • miješati s drugim tvarima ili materijalima koji nisu otpad.
 • Sakupljanje
 • Sakupljač je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja je, sukladno Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, odnosno ima ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom za postupak sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora i ima sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora s ugovornim obrađivačem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili s Fondom.

  Prijenosna baterija ili akumulator je svaka baterija, gumbasta baterija ili baterijski sklop ili akumulator koji je zapečaćen i može se prenositi u ruci, a nije ni industrijska baterija ili akumulator niti automobilska baterija ili akumulator i ima masu jednaku i manju od 5 kilograma i potpada pod necjeloviti popis proizvoda iz Dodatka 22. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23).

  Sakupljač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora je obvezan sve sakupljene otpadne prijenosne baterije i akumulatore predati obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora uz popunjeni prateći list, odnosno uz odgovarajući dokument o prekograničnom prometu otpadom.

   

   
  Obrazac ISOBA (Izvješće sakupljača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora) 2.11.2023.
 • Obrada
 • Obrađivač otpadnih baterija i akumulatora (u daljnjem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora i ima sklopljen Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
   
  Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru prateće dokumentacije, preuzeti od sakupljača sve otpadne prijenosne baterije i akumulatore iz Dodatka 22. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23).
   
  Obrada otpadnih baterija ili akumulatora je svako postupanje s otpadnom baterijom ili akumulatorom koja je predana u postrojenje radi razvrstavanja, pripreme za proces recikliranja ili pripreme za zbrinjavanje.

  RECIKLIRANJE

  Proces recikliranja otpadnih baterija ili akumulatora  je prerada otpadnih materijala iz baterija i/ili akumulatora u proizvodnom procesu, u izvornu ili u drugu svrhu osim oporabe u energetsku svrhu.

  Procesi recikliranja trebaju postići sljedeću minimalnu učinkovitost  recikliranja:
  1. recikliranje 65% prosječne mase olovno-kiselih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja olova u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova;
  2. recikliranje 75% prosječne mase nikal-kadmijskih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja kadmija u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova; i
  3. recikliranje 50% prosječne mase ostalih otpadnih baterija i akumulatora.
  Glavna prednost recikliranja baterija jest smanjenje količine otpada koja završava na odlagalištu, očuvanje prirodnih resursa, smanjuje potrebu kupnje novih sirovina, štedi energiju, smanjuje emisije stakleničkih plinova i reciklirani materijali koriste se za nove proizvode.
   
   
  Obrađivači otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora 3.10.2022.

  Obrazac IOOBA (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora) 2.11.2023.
   
 • Ciljevi
 • Ciljevi za otpadne baterije i akumulatore
   
  Godišnja stopa odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora mora biti najmanje 45% od prosječne godišnje količine stavljene na tržište u protekle tri godine.

 • Naknade
 • Naknade gospodarenja prijenosnim baterijama i akumulatorima plaćaju uvoznici i/ili proizvođači prijenosnih baterija i akumulatora prilikom stavljanja istih na tržište.

  Naknadom koja je uplaćena u FZOEU pokrivaju se troškovi sakupljanja, obrade i recikliranja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora te troškovi informiranja javnosti o sakupljanju, obradi i recikliranju svih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

  Naknada sakupljaču za sakupljene količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora s uključenim PDV-om iznosi:

  • 1,59 €/kg (za količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koje su predane obrađivaču)


  Naknada oporabitelju za obradu i/ili recikliranje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora s uključenim PDV-om iznosi:

  • 1,00 €/kg


  Naknada oporabitelju za pokrivanje troškova izvoza otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koje se ne mogu obraditi i/ili reciklirati u Republici Hrvatskoj s uključenim PDV-om iznosi: 

  • 1,00 €/kg
 • Propisi
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/1557/20)
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
  Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)
  Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/0631/09156/0945/1286/13)
  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.