HR

Otpadne gume

Sustav gospodarenja otpadnim gumama uspostavljen je 2006. godine.

Guma je svaki proizvod koji se stavlja na tržište kao samostalni proizvod ili sastavni dio drugog proizvoda ili kompleta kotača koji se može svrstati u kategorije iz Priloga I. Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 113/16).
 
Odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama primjenjuju se na sve vrste novih ili rabljenih guma, te gumenih gusjenica koje se u kućanstvu ili u registriranoj osobi koriste za prijevoz i prijenos tvari, predmeta i osoba, uključujući obavljanje radova, te na otpadne gume od tih proizvoda, dok se ne primjenjuju na gume koje su sastavni dio vozila za koja se ne plaća naknada gospodarenja otpadnim vozilima sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadnim vozilima.
 
Način gospodarenja s otpadnim gumama je skup mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje i oporabu otpadnih guma radi korištenja u materijalne ili energetske svrhe.
 
U Republici Hrvatskoj gospodarenje otpadnim gumama organizira Fond sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama.
 
Odvojeno sakupljanje otpadnih guma osigurava se putem ovlaštenih sakupljača.
 
Otpadne gume ne smiju se odlagati na odlagališta.
 
Posjednici otpadne gume mogu predati u reciklažno dvorište, serviseru prilikom zamjene guma ili na skladište sakupljača. Ovlašteni sakupljač dužan je preuzeti otpadne gume bez naplate od posjednika otpadnih guma.
 
Usluga sakupljanja otpadnih guma obuhvaća prikupljanje (preuzimanje i prijevoz do skladišta sakupljača), razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih guma do obrađivača.


Informacija posjednicima, sakupljačima i obrađivačima otpadnih guma 1.1.2017.

 • Sakupljanje
 • Usluga sakupljanja otpadnih guma obuhvaća prikupljanje (preuzimanje i prijevoz do skladišta sakupljača), razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih guma do obrađivača.

  Popis sakupljača otpadnih guma 3.10.2022.

  Obrazac ISOG (Izvješće sakupljača otpadnih guma)
 • Obrada
 • Obrada je postupak oporabe ili zbrinjavanja, a uključuje i pripremu prije oporabe ili zbrinjavanja, dok je oporaba svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u postrojenju ili u širem gospodarskom smislu.
   
  Obradu otpadnih guma u Republici Hrvatskoj obavlja obrađivač koji je na temelju ovlaštenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s Fondom sklopio ugovor o obavljanju usluge obrade otpadnih guma.
   
  Obrađivač je obvezan sve preuzete otpadne gume oporabiti ili u slučaju iz članka 13. stavka 4.Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama izvesti na obradu uz prethodnu suglasnost Fonda.
   
  Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču, preuzeti od sakupljača sve sakupljene otpadne gume te ih oporabiti sukladno Pravilniku i Zakonu.   
   
  Oporaba otpadnih guma mora se obavljati uz primjenu najbolje raspoloživih tehnika.

   
  Popis oporabitelja otpadnih guma - 3.10.2022.
   
  Obrazac - IOOG (Izvješće oporabitelja otpadnih guma)
 • Ciljevi
 • Ciljevi gospodarenja otpadnim gumama su:

  1. osigurati sustavno odvojeno sakupljanje otpadnih guma
  2. osigurati obradu svih odvojeno sakupljenih otpadnih guma
  3. osigurati recikliranje najmanje 80% mase odvojeno sakupljenih otpadnih guma u kalendarskoj godini u Republici Hrvatskoj.
 • Naknade
 • Naknada gospodarenja otpadnim gumama je novčani iznos koji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond.
   
  Proizvođač je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja neovisno o načinu prodaje proizvodi i/ili uvozi i stavlja gume na tržište na području Republike Hrvatske. Osoba koja ima poslovno sjedište u drugoj državi članici EU, a gume stavlja na tržište na području Republike Hrvatske, čije je mjesto oporezivanja u Republici Hrvatskoj sukladno posebnom propisu, u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se proizvođačem i dužna je imenovati osobu u Republici Hrvatskoj koja je odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača sukladno odredbama ovog Pravilnika.
   
  Proizvođač je obvezan ispuniti propisane ciljeve u gospodarenju otpadnim gumama razmjerno količini guma koje je stavio na tržište uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda.
   
  Fond primitkom uplate naknade gospodarenja preuzima obvezu ispunjavanja propisanih ciljeva za proizvođača koji je uplatio naknadu.
   
  Iznosi naknada koje Fond isplaćuje sakupljačima i obrađivačima otpadnih guma propisani su Odlukom o izmjenama naknada u gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama („Narodne novine“ broj  40/15 i 57/20).

  Sakupljač otpadnih guma ima pravo na naknadu:

  • Za preuzete količine 350 kn/t
  • Za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar 70,00kn/t za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe naknada ovisi o udaljenosti od privremenog skladišta do skladišta oporabitelja i iznosi 1,00 kn po toni i prijeđenom kilometru.

  Obrađivač otpadnih guma ima pravo na naknadu:

  • Recikliranje 600 kn/t
  • Energetske svrhe 100 kn/t

 • Propisi
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
  Pravilnik gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)
  Odluka o izmjenama naknada u gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15, 57/20)