HR

Otpadne gume

Guma je svaki proizvod iz članka 2. Pravilnika koji se stavlja na tržište kao samostalni proizvod ili sastavni dio drugog proizvoda ili kompleta kotača koji se može svrstati u kategorije iz Priloga I. ovog Pravilnika.

U Prilogu II. Istog Pravilnika nalazi se necjeloviti popis proizvoda obuhvaćenih kategorijama iz Dodatka I.;
Otpadna guma je guma koja je otpad u smislu Zakona;

Način gospodarenja s otpadnim gumama je skup mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje i oporabu otpadnih guma radi korištenja u materijalne ili energetske svrhe.

U Republici Hrvatskoj gospodarenje otpadnim gumama organizira Fond sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 91/13) i Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)

Odvojeno sakupljanje otpadnih guma osigurava se putem ovlaštenih sakupljača.

Otpadne gume ne smiju se odlagati na odlagališta.

Posjednici otpadne gume mogu predati u reciklažno dvorište, serviseru prilikom zamjene guma ili na skladište sakupljača. Ovlašten sakupljač dužan je preuzeti otpadne gume bez naplate od posjednika otpadnih guma.

Usluga sakupljanja otpadnih guma obuhvaća prikupljanje (preuzimanje i prijevoz do skladišta sakupljača), razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih guma do obrađivača.

 • Sakupljanje
 • Usluga sakupljanja otpadnih guma obuhvaća prikupljanje (preuzimanje i prijevoz do skladišta sakupljača), razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih guma do obrađivača.

  Popis sakupljača otpadnih guma
 • Oporaba
 • Obradu otpadnih guma u Republici Hrvatskoj obavlja obrađivač koji je na temelju ovlaštenja Ministarstva s Fondom sklopio ugovor o obavljanju usluge obrade otpadnih guma.

  Obrađivač je obvezan sve preuzete otpadne gume oporabiti ili u slučaju iz članka 13. stavka 4.  predmetnog Pravilnika izvesti na obradu uz prethodnu suglasnost Fonda.

  Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču, preuzeti od sakupljača sve sakupljene otpadne gume te ih oporabiti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu.    

  Oporaba otpadnih guma mora se obavljati uz primjenu najbolje raspoloživih tehnika.

   
  Popis oporabitelja otpadnih guma - 9.2.2017.
   
  Obrazac - IOOG
 • Ciljevi
 • Prema odredbama Europske Direktive 1999/31/EC od 24.04.1999. godine cilj je ukloniti otpadne gume sa odlagališta.

  Nacionalni ciljevi

  U gospodarenju otpadnim gumama mora se osigurati odvojeno sakupljanje i obrada svih otpadnih guma u skladu s ovim Pravilnikom i Zakonom, a radi korištenja njihovih vrijednih svojstava kao i radi smanjenja na najmanju moguću mjeru štetnih učinaka od otpadnih guma na ljudsko zdravlje i okoliš.

  Godišnji cilj oporabe postupkom R3 otpadnih guma na razini Republike Hrvatske iznosi najmanje 80% od mase odvojeno sakupljenih otpadnih guma u toj kalendarskoj godini.

  Otpadne gume koje su sakupljene na području Republike Hrvatske i oporabljene postupkom R3 u drugoj članici EU ili u trećim zemljama, uračunavaju se u ciljeve iz prethodnog stavka.

 • Propisi
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
  Pravilnik gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)

  Odluka o izmjenama naknada u gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama NN (40/15, 57/20)

  Europska Direktiva 1999/31/EC