HR

Otpadne gume

Sustav gospodarenja otpadnim gumama uspostavljen je 2006. godine.

Gospodarenje otpadnim gumama poduzima se radi korištenja njihovih vrijednih svojstava kao i radi smanjenja na najmanju moguću mjeru štetnih učinaka otpadnih guma na ljudsko zdravlje i okoliš.

Način gospodarenja s otpadnim gumama je skup mjera koje obuhvaćaju odvojeno sakupljanje i obradu otpadnih guma radi korištenja u materijalne ili energetske svrhe.

U Republici Hrvatskoj gospodarenje otpadnim gumama organizira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Guma je svaki proizvod iz članka 10. Pravilnika koji se stavlja na tržište kao samostalni proizvod ili sastavni dio drugog proizvoda ili kompleta kotača koji se može svrstati u kategorije proizvoda iz Dodatka 19. Pravilnika i necjeloviti popis proizvoda iz Dodatka 20. Pravilnika.

Odredbe Pravilnika primjenjuju se na nove ili rabljene gume, te gumene gusjenice, a koje se u kućanstvu ili koje pravna ili fizička osoba - obrtnik ili fizička osoba registrirana za obavljanje određene djelatnosti koristi za prijevoz i prijenos tvari, predmeta ili osoba, uključujući i obavljanje radova, te na otpadne gume od tih proizvoda dok se ne primjenjuju na gume koje su sastavni dio vozila za koja se ne plaća naknada gospodarenja otpadnim vozilima sukladno članku 41. Pravilnika.

Posjednici otpadne gume mogu predati u reciklažno dvorište, serviseru prilikom zamjene guma ili na skladištu sakupljača.

Otpadne gume ne smiju se odlagati na odlagališta.

 

 • Sakupljanje
 • Usluga sakupljanja otpadnih guma obuhvaća prikupljanje (preuzimanje i prijevoz do skladišta sakupljača), razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih guma do obrađivača otpadnih guma.

  Sakupljač je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja je, sukladno Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, odnosno ima ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom za postupak sakupljanja otpadnih guma i ima sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih guma s ugovornim obrađivačem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili s Fondom.

  Sakupljač otpadnih guma je obvezan od posjednika otpadnih guma preuzeti u cijelosti sve otpadne gume obuhvaćene Dodatkom 19. i 20. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23), te ih u potpunosti predati obrađivaču otpadnih guma uz prateći list sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, odnosno uz odgovarajući dokument o prekograničnom prometu otpadom.


  Popis sakupljača otpadnih guma 3.10.2022.

  Obrazac ISOG (Izvješće sakupljača otpadnih guma) 2.11.2023.
 • Obrada
 • Obrađivač otpadnih guma (u daljnjem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade otpadnih guma i ima sklopljen Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

  Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru prateće dokumentacije, preuzeti od sakupljača u cijelosti sve otpadne gume obuhvaćene iz Dodatka 19. i 20. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23). 

  Otpadne gume koje su sakupljene na području Republike Hrvatske, a za koje postoje kapaciteti za oporabu i recikliranje moraju se oporabiti i reciklirati u Republici Hrvatskoj. 
   

  Popis oporabitelja otpadnih guma - 3.10.2022.
   
  Obrazac - IOOG (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda otpadnih guma) 2.11.2023.
 • Ciljevi
 • Ciljevi gospodarenja otpadnim gumama su:

  1. osigurati sustavno odvojeno sakupljanje otpadnih guma
  2. osigurati obradu svih odvojeno sakupljenih otpadnih guma
  3. osigurati recikliranje najmanje 80% mase odvojeno sakupljenih otpadnih guma u kalendarskoj godini u Republici Hrvatskoj.
 • Naknade
 • Naknada gospodarenja otpadnim gumama je novčani iznos koji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond.
   
  Proizvođač je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja neovisno o načinu prodaje proizvodi i/ili uvozi i stavlja gume na tržište na području Republike Hrvatske. Osoba koja ima poslovno sjedište u drugoj državi članici EU, a gume stavlja na tržište na području Republike Hrvatske, čije je mjesto oporezivanja u Republici Hrvatskoj sukladno posebnom propisu, u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se proizvođačem i dužna je imenovati osobu u Republici Hrvatskoj koja je odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača sukladno odredbama ovog Pravilnika.
   
  Proizvođač je obvezan ispuniti propisane ciljeve u gospodarenju otpadnim gumama razmjerno količini guma koje je stavio na tržište uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda.
   
  Fond primitkom uplate naknade gospodarenja preuzima obvezu ispunjavanja propisanih ciljeva za proizvođača koji je uplatio naknadu.
   
  Iznosi naknada koje Fond isplaćuje sakupljačima i obrađivačima otpadnih guma propisani su Odlukom o izmjenama naknada u gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama („Narodne novine“ broj  40/15 i 57/20).

  Sakupljač otpadnih guma ima pravo na naknadu s uključenim PDV-om:

  • Za preuzete količine 46,45 €/t
  • Za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar 9,29 €/t 
  • Za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe naknada ovisi o udaljenosti od privremenog skladišta do skladišta oporabitelja i iznosi 0,13 € po toni i prijeđenom kilometru.


  Obrađivač otpadnih guma ima pravo na naknadu s uključenim PDV-om:

  • Recikliranje 79,63 €/t
  • Energetske svrhe 13,27 €/t
 • Propisi
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
  Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)
  Pravilnik gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)
  Odluka o izmjenama naknada u gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15, 57/20)