Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Naknade

Naknade temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Naknada za gospodarenje otpadnim vozilima

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima te izmjenom i dopunom istog (NN 125/15, 90/16, 60/18, 72/18) propisuju se postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnim vozilima, način njihove obrade, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i prijevoza, uključujući i označavanje i opremanje vozila, zahtjevi u pogledu obrade otpadnih vozila i otpada nastalog obradom i s tim povezane mjerne postupke, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih vozila, obveza prijave i dostave podataka, vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača vozila, zahtjevi u pogledu vozila koja se stavljaju na tržište, način obveznog postupanja proizvođača vozila, posjednika, sakupljača i obrađivača otpadnih vozila.

Sukladno citiranom Pravilniku, naknada gospodarenja otpadnim vozilima je novčani iznos koji plaćaju proizvođači i fizičke osobe – građani u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond, prilikom stavljanja na tržište novih ili rabljenih vozila. Odredbe Pravilnika primjenjuju se na vozila koja se sukladno posebnom propisu koji određuje kategorije vozila uvrštavaju u: M1 kategoriju – motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše osam sjedala, N1 kategoriju – motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i vozila na tri kotača isključujući motorne tricikle.

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 112/15)

 Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Proizvođači/uvoznici/unosnici vozila dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima:

Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama 2020.
PDF 91.51 kB
Pregled propisanih obrazaca za sve naknade
PDF 347.61 kB
Informacije o obvezama proizvođača, obveznika plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima (izmjene i dopune Pravilnika s primjenom od 15.10.2016.)
PDF 953.14 kB
Odluka izvoz vozila
PDF 526.97 kB
Odluka - izmjene naknada u sustavima gosp. otp. vozilima i gumama
PDF 75.82 kB
Obavijest dionicima u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama o primjeni novih jediničnih naknada
PDF 1.15 MB
Uputa obveznicima plaćanja naknade fizičkim osobama građanima koji uvoze i/ili unose motorna vozila
PDF 1.34 MB
Dopuna Upute za fizičke osobe -građanine za uvoz, unos vozila radi primjene odredbi Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima
PDF 551.54 kB
Obrazac OV1 - *uz Obrazac OV1 potrebno je dostaviti i Izvješće proizvođača gume kao sastavni dio vozila (Obrazac IPG).
DOCX 15.3 kB
Prilog obrasca OV1 - od 01.01.2019. * dostavljati u elektroničkom obliku
XLSX 13.85 kB