HR

Obrada

Obradu otpadnih vozila u Republici Hrvatskoj obavlja pravna i fizička osoba - obrtnik koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu otpadnih vozila sukladno Zakonu, i koja je temeljem ovlaštenja Ministarstva sklopila ugovor s Fondom (u daljnjem tekstu: obrađivač).

Obrađivač je obvezan preuzeti od sakupljača sva sakupljena otpadna vozila uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču te ih obraditi sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda ("Narodne novine" 124/23). Obrađivač obvezno mora imati građevinu za skladištenje i obradu otpadnih vozila u skladu sa Zakonom i posebnim propisom.

Obrađivač je obvezan obradu otpadnih vozila obavljati pod sljedećim uvjetima:

 • mjesto za obradu mora biti opremljeno nepropusnom podlogom, uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom te sredstvima za odmašćivanje,
 • odstranjeni rezervni dijelovi moraju se odvojeno skladištiti, a dijelovi onečišćeni uljem moraju se skladištiti na nepropusnoj površini,
 • baterije i akumulatori (starteri), filtri i kondenzatori koji sadrži PCB/PCT i ostali opasni i neopasni otpad koji nastaje obradom otpadnih vozila mora se skladištiti u prikladnim posudama/spremnicima,
 • tekućine iz otpadnih vozila: gorivo, motorno ulje, ulje mjenjača, ulje prijenosnog sustava, ulje hidrauličkih sustava, radna tvar u rashladnim uređajima, antifriz, tekućine kočnica, kiseline iz baterija i akumulatora (startera), radna tvar u klimatizacijskim uređajima i sve druge tekućine i opasne tvari koje su sadržane u otpadnom vozilu, moraju se skladištiti u prikladnim spremnicima,
 • mjesto za obradu mora raspolagati opremom za obradu otpadnih voda uključujući i kišnicu, prikladnim skladištem za iskorištene gume, mjerama za sprječavanje prekomjernog gomilanja na skladištu i sustavom za zaštitu od požara u skladu s posebnim propisima.

Obrađivač je obvezan osigurati da se iz otpadnog vozila bez oštećenja izdvoje i skladište sastavni dijelovi koji sadrže tekućine, dijelovi otpadnog vozila koji se mogu ponovno uporabiti te rezervni dijelovi.

Obrađivač mora po preuzimanju otpadnog vozila odmah iz otpadnog vozila ukloniti akumulator, ukloniti ili neutralizirati potencijalno eksplozivne sastavne dijelove i spremnik tekućeg plina ako je ugrađen u otpadno vozilo.

 
Iz otpadnog vozila mora se izdvojiti i odvojeno sakupiti sljedeće:

 • motorno ulje,
 • ulje prijenosnika,
 • ulje u mjenjaču, ulje u diferencijalu,
 • hidraulično ulje (npr. servomehanizam)
 • gorivo (uključujući tekući plin)
 • radna tvar u rashladnim uređajima,
 • tekućinu u kočnicama,
 • ulje u amortizeru,
 • radna tvar u klimatizacijskim uređajima (FCKW)
 • dijelove u kojima se nalazi živa,
 • sastavne dijelove koji sadrže azbest.

Obrađivač je obvezan prije obrade u stroju za usitnjavanje, drobljenje ili prešanje obvezno izdvojiti:

 • katalitički konverter,
 • sva stakla,
 • gume,
 • velike dijelove izrađene od plastičnih materijala (branici, instrument ploče, spremnici za tekućine itd.) koje nakon usitnjavanja i drobljenja ne bi bilo moguće odvojiti kako bi se poticala njihova materijalna oporaba i recikliranje.
 • metalne dijelove koji sadrže bakar, aluminij i magnezij, ako nije osigurano njihovo izdvajanje i odvajanje nakon usitnjavanja.

Oporaba otpadnih vozila i dijelova nastalih obradom otpadnih vozila mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika pri čemu prvenstvo ima materijalna oporaba.

 
Popis obrađivača otpadnih vozila
 
Obrazac OV5 (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda o preuzetim otpadnim vozilima) 2.11.2023.

Obrazac OV6 (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda o preuzetim otpadnim dijelovima i materijalima vozila) 2.11.2023.

Obrazac OV7 (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda o izvezenim količinama neobrađenih otpadnih vozila iili vrsti otpada nastalih obradom otpadnih vozila) 2.11.2023.

Obrazac OV8 (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda otpadnih vozila) 2.11.2023.

Obrazac OV9 (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda o rastavljanju, obradi, ponovnoj uporabi, recikliranju i oporabi otpadnih vozila koja nastaju u Republici Hrvatskoj) 2.11.2023.