HR

Naknada na komunalni otpad i/ili neopasni tehnološki otpad

Naknada na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad izračunava se i plaća prema količini odloženog otpada na odlagalište.

Obveznici plaćanja naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad su pravne i fizičke osobe koje odlažu komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad na odlagališta.

Naknadu na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad plaćaju obveznici plaćanja naknade na temelju rješenja Fonda, a jedinična naknada za jednu tonu odloženog komunalnog i/ili neopasnog tehnološkog otpada iznosi 12,00 kuna.
Iznos naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad izračunava se prema izrazu: N1 x O, u kojem je:

N – iznos naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad u kunama,
N1 – naknada za jednu tonu odloženoga komunalnog i/ili neopasnoga tehnološkog otpada (jedinična naknada),
O – količina odloženoga komunalnog i/ili neopasnoga tehnološkog otpada u kalendarskoj godini.

Način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad, kao i jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad uređeni su Pravilnikom o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04) te Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04).