HR

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju iz PKK 2021 2027, Specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023)